Regulamin

Regulamin rezerwacji sal konferencyjnych przez system rezerwacyjny

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu rezerwacyjnego, tj. strony internetowej pod adresem http://rezerwacje.bppt.pl wraz z panelem rezerwacji online (nazywany: „Systemem rezerwacyjnym”).
 2. Regulamin określa zasady rezerwacji i najmu powierzchni biurowych o charakterze konferencyjno-szkoleniowym (nazywanych: „Salami konferencyjnymi”).
 3. Sale konferencyjne znajdują się w Bydgoszczy w obiekcie IDEA Przestrzeń Biznesu przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego.
 4. Administratorem Systemu rezerwacyjnego, a w przypadku zawarcia Najmu podmiotem wynajmującym jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. (nazywany „BPPT”) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87.

 

§ 2
Korzystanie z Systemu rezerwacyjnego

1.      Z Systemu rezerwacyjnego może korzystać wyłącznie „Użytkownik”, tj.:

1)      osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub

2)      osoba prawna (także spółka kapitałowa w organizacji), lub

3)      jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.      Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Systemu rezerwacyjnego to aktualne przeglądarki internetowe: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge lub Opera.

3.      Użytkownik może za pomocą Systemu rezerwacyjnego samodzielnie:

1)      dokonać Rezerwacji Sali konferencyjnej (nazywanej dalej „Rezerwacją”), tzn. zarezerwować ją na pewien czas bez obowiązku natychmiastowej zapłaty, lub

2)      zawrzeć umowę najmu Sali konferencyjnej (nazywaną dalej „Najmem ”), do czego wymagane jest jej opłacenie poprzez system automatycznych płatności elektronicznych PayU.

Zarówno Rezerwacja i Najem są dostępne pod tą samą zakładką „Rezerwacja online”. Użytkownik wybiera czy chce dokonać Rezerwacji czy Najmu już po wypełnieniu danych.

4.      System rezerwacyjny umożliwia korzystanie z usług w standardowym zakresie i wg standardowego Cennika. Jeśli Użytkownik zamierza zamówić usługi niestandardowe (poza wskazanymi w Cenniku) lub w cenie preferencyjnej (jako przedsiębiorstwo inkubowane), może tego dokonać wyłącznie poza Systemem rezerwacyjnym, a poprzez bezpośredni kontakt z BPPT (rezerwacje@bppt.pl). W tym celu niezbędne będzie zawarcie umowy w tradycyjnej formie.

 

§ 3

Konto Użytkownika

1.      Użytkownik może w Systemie rezerwacyjnym założyć Konto Użytkownika. Na jednego Użytkownika może przypadać jedno Konto.

2.      Utworzenie Konta Użytkownika ułatwia Rezerwację i Najem, ale nie jest do tego niezbędne. Dostęp do konta umożliwia wgląd w potwierdzone Rezerwacje i Najmy.

3.      Konto Użytkownika można utworzyć na dwa sposoby: przy okazji dokonywania Rezerwacji/Najmu lub poprzez zakładkę w Systemie rezerwacyjnym: Zaloguj->Utwórz konto.

4.      Żeby założyć Konto Użytkownik musi postępować zgodnie z komunikatami wskazanym w Systemie rezerwacji i podać wymagane dane.

5.      Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Hasło można później zmienić po zalogowaniu na utworzone Konto Użytkownika. Hasło należy chronić przed dostępem osób trzecich.

6.      Założenie Konta Użytkownika wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

7.      Dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy poprzez logowanie, do którego niezbędne jest podanie loginu i hasła.

8.      Użytkownik może żądać skasowania swojego konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik musi się skontaktować z BPPT na adres rezerwacje@bppt.pl. Usunięcie konta zostanie dokonane niezwłoczne, jeżeli żądanie skasowania konta nie będzie wywoływać wątpliwości co do tożsamości Użytkownika.

9.      Konto Użytkownika może zostać zmodyfikowane lub usunięte przez BPPT, jeżeli wprowadzone dane wywołują wątpliwości co do ich prawdziwości, wieku Użytkownika lub utworzenia Konta bez poważnego zamiaru, w wyniku kontaktu z Użytkownikiem lub jeżeli Użytkownik nie odpowiada na kontakt ze strony BPPT. O zamiarze skasowania Konta Użytkownik zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.

 

§ 4

Rezerwacja Sali konferencyjnej

1.   Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik musi wybrać zakładkę „Rezerwacja online”, postępować zgodnie z komunikatami wskazanymi w Systemie rezerwacyjnym, podać wymagane dane, wybrać Salę konferencyjną i podać termin Najmu.

2.   Rezerwacja Sali konferencyjnej wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

3.   Dla Użytkowników zalogowanych na swoje Konto Użytkownika Rezerwacja jest wygodniejsza, ponieważ niektóre dane zostaną automatycznie uzupełnione przez System rezerwacyjny. Posiadanie Konta Użytkownika nie jest jednak niezbędne do dokonania Rezerwacji. Podczas wypełniania danych, celem Rezerwacji, Użytkownik może też założyć Konto Użytkownika poprzez zaznaczenie pola: „Załóż konto w systemie rezerwacji sal konferencyjnych BPPT”.

5.   Dla dokonania Rezerwacji Sali konferencyjnej Użytkownik po wypełnieniu wymaganych danych musi kliknąć „Zarezerwuj wstępnie”.

6.   Na potwierdzenie wstępnego dokonania Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość na podany adres poczty elektronicznej o temacie: „Rezerwacja została potwierdzona”. W ciągu 3 dni roboczych od dokonania Rezerwacji, BPPT skontaktuje się z Użytkownikiem celem ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji i uzgodnienia szczegółów płatności.

7.   Rezerwacja w Systemie rezerwacyjnym ma charakter wstępny, nie stanowi umowy najmu i nie jest wiążąca dla BPPT i Użytkownika. Żeby uzyskać pewność dostępności Sali konferencyjnej należy zawrzeć umowę najmu oraz dopełnić warunki dot. Płatności. Umowę najmu można zawrzeć poprzez zawarcie tradycyjnej umowy najmu bezpośrednio po skontaktowaniu się z BPPT (rezerwacje@bppt.pl).

8.   Rezerwacja może zostać zmodyfikowana lub usunięta przez BPPT, jeżeli wprowadzone dane wywołują wątpliwości co do ich prawdziwości, wieku Użytkownika lub dokonania Rezerwacji bez poważnego zamiaru, w wyniku kontaktu z Użytkownikiem lub jeżeli Użytkownik nie odpowiada na kontakt ze strony BPPT. O zamiarze skasowania Rezerwacji Użytkownik zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.

9.   Rezerwacja wygasa samoczynnie po upływie 3 dni bezczynności.

 

§ 5

Najem Sali konferencyjnej

1.   Aby dokonać Najmu Użytkownik musi wybrać zakładkę „Rezerwacja online”, postępować zgodnie z komunikatami wskazanym w Systemie rezerwacyjnym i podać wymagane dane, wybrać Salę konferencyjną, podać termin Najmu.

2.   Jeżeli termin Najmu jest bliższy niż 2 dni robocze, to należy koniecznie potwierdzić dostępność Sali konferencyjnej i usług bezpośrednio w BPPT (rezerwacje@bppt.pl).

3.   Najem Sali konferencyjnej wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

4.   Dla Użytkowników zalogowanych na swoje Konto Użytkownika Najem jest wygodniejszy, ponieważ niektóre dane zostaną automatycznie uzupełnione przez System rezerwacyjny. Posiadanie Konta Użytkownika nie jest jednak niezbędne do dokonania Najmu. Podczas wypełniania danych celem Najmu Użytkownik może też założyć Konto Użytkownika poprzez zaznaczenie pola: „Załóż konto w systemie rezerwacji sal konferencyjnych BPPT”.

5.   Dla dokonania Najmu Sali konferencyjnej Użytkownik po wypełnieniu wymaganych danych musi kliknąć „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonać płatności za pomocą systemu automatycznych płatności elektronicznych PayU.

6.   Płatności za pomocą systemu automatycznych płatności elektronicznych PayU dają Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu płatności:

1)    szybki przelew internetowy – umożliwia dokonanie natychmiastowego i zautomatyzowanego przelewu z konta bankowego Użytkownika; dane do przelewu są już wypełnione automatycznie, Użytkownikowi pozostaje jedynie zalogowanie się na konto bankowe i wykonanie przelewu; środki muszą wpłynąć na podane konto w ciągu 5 dni, żeby uznać płatność za zakończoną, w przeciwnym wypadku nie dochodzi do zawarcia Najmu,

2)    przelew tradycyjny - system generuje blankiet do samodzielnego dokonania przelewu przez Użytkownika; środki muszą wpłynąć na podane konto w ciągu 10 dni, żeby uznać płatność za zakończoną, w przeciwnym wypadku nie dochodzi do zawarcia Najmu.

7.    System płatności jest dostarczany przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, na zasadach wskazanych przez tę Spółkę. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na powyższe zasady albo ma problem z dokonaniem płatności, to powinien skontaktować się bezpośrednio z BPPT (rezerwacje@bppt.pl) i wystąpić o zawarcie tradycyjnej umowy najmu z tradycyjną płatnością.

8.    Najem (umowa najmu Sali konferencyjnej) jest zawarta z momentem otrzymania przez BPPT potwierdzenia od PayU o dokonanej przez Użytkownika płatności.

9.    Użytkownik otrzymuje od PayU informację o statusie płatności na podany adres poczty elektronicznej.

10.  Umowa najmu kończy się z momentem zakończenia Najmu. Moment zakończenia Najmu wskazuje Użytkownik w Systemie rezerwacyjnym podczas wypełniania danych formularza Najmu.

11.  Użytkownik zalogowany na swoim Koncie Użytkownika po dokonanym Najmie może go przeglądać jego status.

12.  Odstąpienie od umowy:

 1. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika nastąpiło na co najmniej 30 dni przed terminem najmu – BPPT zwróci Użytkownikowi 100% wpłaconej kwoty,
 2. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika nastąpiło na co najmniej 7 dni przed terminem najmu – BPPT zwróci 50% wpłaconej kwoty,
 3. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika nastąpiło na co najmniej 2 dni przed terminem najmu – BPPT zwróci 30% wpłaconej kwoty,
 4. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika nastąpiło na mniej niż 2 dni przed terminem najmu – BPPT nie zwraca wpłaconej kwoty w żadnej części.

 

§ 6

Cennik i usługi dodatkowe

1.   Opłata za Najem Sali konferencyjnej określana jest zgodnie z poniższym Cennikiem:

Nazwa i powierzchnia Sali konferencyjnej

Najem Sali konferencyjnej

bez przerwy kawowej

Klasyczna

przerwa kawowa

(jednorazowa)

Klasyczna

przerwa kawowa

(ciągła)

Słodka

przerwa kawowa

(jednorazowa)

Słodka

przerwa kawowa

(ciągła)

Ceny (brutto)

 

Insert

 

Reset

 

(28 m²)

86,10 zł

za godzinę

+ 12,30zł

za osobę

+ 18,45zł

za osobę

+ 24,60 zł

za osobę

+ 30,75 zł

za osobę

36,90 zł

za godzinę

– bez sprzętu

 

430,50 zł

za dzień szkoleniowy

Caps

 

Lock

 

(70 m²)

123 zł

za godzinę

615 zł

za dzień szkoleniowy

Caps + Lock

 

(140 m²)

246 zł

za godzinę

1230 zł

za dzień szkoleniowy

 

2.    W ramach Najmu Użytkownik otrzymuje do dyspozycji:

 1. Sala INSERT, RESET (opcja najmu ze sprzętem): Wi-Fi, Klimatyzacja, Flipchart, Monitor 75”, system Via collaboration;
 2. Sala CAPS, LOCK, CAPSLOCK: Wi-Fi, klimatyzacja, projektory z ekranami, monitor 75”, system Via collaboration, flipchart, mikrofony i system nagłaśniający.

3.    Przerwę kawową należy zamówić z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

4.    Klasyczna przerwa kawowa składa się z: świeżo parzonej kawy, wyboru aromatycznych herbat, mleka, cukru, słodzika, cytryny, wody mineralnej, soków oraz ciastek kruchych i owsianych.

5.    Słodka przerwa kawowa składa się z: ciasta deserowego, owoców, świeżo parzonej kawy, wyboru aromatycznych herbat, mleka, cukru, słodzika, cytryny, wody mineralnej, soków oraz ciastek kruchych i owsianych.

6.    Jednorazowa przerwa kawowa oznacza: jednorazowy serwis, który jest przygotowany przed rozpoczęciem najmu.

7.    Ciągła przerwa kawowa oznacza: całodniowy serwis, podczas którego w trakcie przerw w wydarzeniu uzupełniane są brakujące produkty.

8.    Jeżeli Użytkownik oczekuje:

1)    najmu w cenie preferencyjnej (jako przedsiębiorstwo inkubowane) lub

2)    dodatkowych usług (poza wskazanymi w Cenniku) - np. usługi cateringu,

powinien w tym celu zgłosić się bezpośrednio do BPPT (rezerwacje@bppt.pl). Wymagane jest wtedy zawarcie umowy w tradycyjnej formie.

Do czasu zawarcia umowy Użytkownik może jednak dokonać Rezerwacji Sali konferencyjnej w Systemie rezerwacyjnym.

 

§ 7
Warunki Najmu

1.    Z momentem rozpoczęcia Najmu Użytkownik staje się Najemcą Sali konferencyjnej.

2.    Elektroniczne karty dostępu celem dostępu do Sal konferencyjnych na I i II piętrze wydawane są Najemcy i jego gościom na podstawie imiennego rejestru przekazywanych kart. Najemca i Goście zobowiązani są do zwrotu elektronicznej karty dostępu przed opuszczeniem budynku.

3.    Wszelkich podłączeń do sprzętu multimedialnego znajdującego się w Sali konferencyjnej i należącego do BPPT dokonywać można wyłącznie przy udziale pracownika BPPT lub za jego pozwoleniem oraz po odbyciu szkolenia.

4.    Na sprzęcie komputerowym należącym do BPPT obowiązuje zakaz instalowania zewnętrznego oprogramowania.

5.    BPPT nie ponosi odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie wniesionego przez Najemcę lub osoby trzecie sprzętu multimedialnego, który nie należy do BPPT.

6.    W Salach konferencyjnych zabrania się przechowywania i składowania materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia i życia, w szczególności materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych, toksycznych i produktów chemicznych.

7.    Parking jest dostępny dla użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Parking nie jest terenem strzeżonym. BPPT nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów lub znajdujących się w nich przedmiotów.

8.    W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Dopuszcza się palenie papierosów poza budynkiem, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Jednocześnie zabrania się wyrzucania niedopałków poza miejsca do tego przeznaczone. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego zakazu i nieuzasadnionego uruchomienia systemu pożarowego, osoba powodująca wszczęcie alarmu zostanie obciążona wszelkimi kosztami powstałymi w wyniku wezwania służb ratownictwa.

9.    Poza Salami konferencyjnymi obowiązuje zakaz spożywania alkoholu

10.  Najemca jest zobowiązany do:

1)    usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych po zakończeniu Najmu,

2)    demontażu stoisk, eksponatów itp. w terminach i w czasie uzgodnionym z BPPT, najpóźniej z zakończeniem Najmu,

3)    przekazania Sali konferencyjnej po zakończeniu Najmu w stanie niepogorszonym,

4)    nie wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów BPPT z Sali konferencyjnej.

11.  BPPT nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Najemcę lub osoby trzecie w obiekcie IDEA Przestrzeń Biznesu.

12.  Najemca będzie odpowiadał za szkody w obiekcie IDEA Przestrzeń Biznesu spowodowane przez Najemcę lub gości Najemcy, w tym za utratę lub uszkodzenie sprzętu. BPPT zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

13.  BPPT jest odpowiedzialny za jakość świadczenia na podstawie przepisów prawa.

 

§ 8
Uprawnienia właściwe tylko dla Konsumenta

 1. Uprawnienia wskazane w § 8 dotyczą tylko Konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej z Wynajmującym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. BPPT ma prawo zweryfikować, czy podmiot podający się za Konsumenta ma rzeczywiście uprawnienie do korzystania z uprawnień Konsumenta, w tym uprawnienie do zwrotu płatności.
 3. Umowa najmu wiąże Konsumenta dopiero z upływem terminu do odstąpienia od umowy, chyba, że Najem lub realizacja usług z nim związanych rozpoczęły się wcześniej za wyraźną zgodą Konsumenta.
 4. Od umowny najmu zawartej za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego Konsument może odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy w tym celu poinformować BPPT o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną). Odstąpienia dokonuje się na adres mailowy BPPT( rezerwacje@bppt.pl) lub w formie pisemnej (Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz).
 5. Termin na odstąpienie od umowy najmu to 14 dni od zawarcia umowy Najmu (tzn. liczony od momentu dokonania zapłaty za Najem poprzez system automatycznych płatności elektronicznych PayU). Aby dochować terminu wystarczy wysłać informację o wykonaniu prawa do odstąpienia do BPPT przed upływem tego terminu.
 6. Przy odstąpieniu od umowy istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego w załączniku do Regulaminu (na końcu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. BPPT potwierdzi Konsumentowi niezwłocznie otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu mailem lub pisemnie.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy najmu przez Konsumenta umowę najmu uważa się za niezawartą. Dotyczy to także świadczeń dodatkowych. BPPT zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności nastąpi na konto bankowe podane przez Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu, kiedy BPPT otrzymał informację o odstąpieniu od umowy. BPPT nie obciąża Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem.
 9. Nie można odstąpić od umowy Najmu, jeśli Najem lub realizacja usług z nim związanych się zakończyły (tzn. za wyraźną zgodą Konsumenta zostały już w pełni wykonane przez BPPT).
 10. Jeżeli Konsument wskazał w Systemie rezerwacyjnym, że termin Najmu ma rozpocząć się wcześniej niż minie 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy, BPPT zażąda od Konsumenta dodatkowego wyraźnego potwierdzenia. Jeśli na wyraźne żądanie Konsumenta BPPT zacznie realizację świadczeń przed upływem terminu do odstąpienia przez Konsumenta od umowy, to Konsument musi zapłacić BPPT kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy.
 11. Wyłącza się możliwość przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy bez zgody Konsumenta.
 12. W przypadku, gdy Konsument złożył reklamację, odpowiedź jest mu przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 9
Kontakt i Reklamacje

 1. Użytkownik/Najemca może kontaktować się na adres rezerwacje@bppt.pl. lub w formie pisemnej na adres BPPT (Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz).
 2. Na wskazane wyżej adresy można także składać reklamacje.
 3. BPPT zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w takiej samej formie, jakiej użył Użytkownik/Najemca, z zastrzeżeniem § 8 ust. 12.

 

§ 10
Dane osobowe

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu rezerwacyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie oraz przechowywanie danych osobowych przez Bydgoski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. podanych podczas procesu Rejestracji na potrzeby świadczonych usług i w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu rezerwacyjnego.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia realizacje świadczeń w ramach Serwisu rezerwacyjnego.
 3. Administratorem danych osobowych jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz.
 4. Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu rezerwacyjnego są przetwarzane w celu obsługi i realizacji świadczeń, tj. Rezerwacji, Najmu, Konta Użytkownika, a także płatności.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizowania celu, maksymalnie przez 3 lata po ostatniej czynności Użytkownika na koncie.
 7. BPPT stosuje techniczne środki ochrony treści cyfrowych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych przez BPPT. Użytkownik może wnieść także sprzeciw wobec przetwarzania jego danych oraz ma prawo do ich przenoszenia.
 9. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z BPPT na adres mailowy (rezerwacje@bppt.pl) lub w formie pisemnej na adres BPPT (Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz). W takim wypadku BPPT wykreśli dane Użytkownika, jednakże uniemożliwi to wykonanie świadczenia dla Użytkownika.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresami:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

§ 12

Ustalenia końcowe

 1. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin rezerwacji zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu, to nie będzie miał możliwości dokonania Rezerwacji, Najmu oraz założenia Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej w formie możliwej do zapisu i wydruku.
 3. BPPT zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Jeśli zapisy Regulaminu wprowadzone w okresie trwania umowy najmu będą mniej korzystne niż te z momentu zawarcia umowy najmu, stosuje się brzmienie Regulaminu z momentu zawarcia umowy najmu.
 4. Wszelkie sporne zapisy zawarte w przedmiotowym Regulaminie rozstrzygane są na korzyść Użytkownika/Najemcy/Konsumenta.
 5. Spory związane z niniejszym Regulaminem i opisanymi w nim usługami i płatnościami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z ustawą.
 6. Regulamin dostępny jest w Systemie rezerwacyjnym w zakładce www.bppt.pl/rezerwacjasal
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz

adres poczty elektronicznej: rezerwacje@bppt.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Usługa najmu Sali Konferencyjnej (numer i data rezerwacji): ..............................................

Data zawarcia umowy (data dokonania płatności): ..............................................

 

Imię i nazwisko Konsumenta (ów): ..............................................

Adres Konsumenta (ów): ..............................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ..............................................

Data: ..............................................

 

* niepotrzebne skreślić